ประวัติ
  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
  แผนผังองค์กร/หน่วยงาน
  ธุรกิจหลัก
  ลูกค้า
  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
  สมาชิกภาพ
  ปรัชญาการดำเนินการ
  ธุรกิจคือผลิตภัณฑ์คุณภาพ
  ผลงานที่ผ่านมา
     
     
     
 
   ประวัติ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นบริษัทเอกชน ซึ่ง
นำเข้าอุปกรณ์คุณภาพไฟฟ้าแรงสูงที่มีชื่อเสียงจากประเทศอเมริกา, ญี่ปุ่น และยุโรป
เพื่อจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ IPP และ SPP  

บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เนื่องจากความมีประสิทธิภาพ และการให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ความต้องการของลูกค้าทุกรายอย่างต่อเนื่อง

   
  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
   
 

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในฐานะของบริษัทผู้นำ เราได้ใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงในอนาคต เพื่อให้เป็นที่จดจำในการค้าระหว่างประเทศ

siammediaนโยบายของบริษัท ไทยวีรวัฒน์ คือ สร้างความพีงพอใจแก่ลูกค้า โดยจัดหา
ผลิตภัณฑ์ บริการให้ตรงต่อเวลา และราคาที่ลูกค้าคาดหวัง

siammediaบริษัทฯ ประกอบไปด้วยวิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญ, ทีมบริหารภายใต้การแนะนำของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ องค์กรของเราถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยมอบคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

   
  ธุรกิจหลัก
   
    1) สายธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
   
 
 • นำเข้าและขายส่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้านไฟฟ้าแรงสูง
 • เป็นตัวแทนผู้ผลิตจากต่างประเทศ
 • เป็นผู้ทำสัญญากับรัฐบาล
 • การบริหารงานวิศวกรรม และโครงการ
   
    2) สินค้าหลักของบริษัทฯ โดยรวม  
   
 
 • สายไฟฟ้าแรงสูง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

siammediaบริษัทฯ คู่ค้าต่างประเทศเป็นบริษัทฯ ที่รู้จักทั่วโลก ด้วยความมีชื่อเสียงของการ
จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และ บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

   
   
  ลูกค้า
   
  จากการดำเนินงานมากว่า 45 ปี จึงได้รับความไว้วางใจในการจัดหาอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสู่ประเทศไทย บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่ง และจุดเด่นในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งความมีชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้กระจายไปสู่การก่อสร้างของเอกชน และส่วนอุตสาหกรรม ด้วยการร่วมมือกันของที่ปรึกษาทางวิศวกรรม โดยเป็นผู้ทำสัญญากับการไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้บรรลุผลความสำเร็จ 
   
  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
   
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชวงษ์
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสือป่า
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาสุรวงษ์
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
 • ธนาคาร OCBC
 
   
  สมาชิกภาพ
   
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล โดยได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น
   
 
 • สภาหอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมช่างรับเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
   
  ปรัชญาการดำเนินการ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ ถือว่าการร่วมมือกับผู้ผลิตต่างประเทศ ให้การบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำในการติดตั้ง การทดสอบ และ Commissioning ตลอดทั้งการฝึกอบรมให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี่สูง เป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยึดถือ และปฏิบัติเสมอไป

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอ “สินค้า และบริการที่ดีที่สุด” เป็นภาระผูกพัน ที่บริษัทฯ จะต้องกระทำ เพื่อรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึง โดยบริษัทฯ ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจการของหน่วยงานราชการ และเอกชนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นหัวใจของความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายจ้างงานระยะยาว (Life time employment) บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ดีแก่พนักงานด้วย

   
  ธุรกิจคือผลิตภัณฑ์คุณภาพ
   
 

ธุรกิจหลัก คือการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกเฉพาะที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายนั้น มีติดตั้งใช้งานกันแพร่หลายในต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป มีโรงงานใหญ่โต ทันสมัยอยู่ในแนวหน้า มีขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 9000

บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่มี Principals ที่ดี และตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมุ่งมั่นตลอดมา

   
  ผลงานที่ผ่านมา
   
 

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโครงการที่สำคัญ ๆ ของการไฟฟ้า มีสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งใช้งานอยู่ด้วย

โครงการที่สำคัญ ๆ ที่ใคร่จะขอกล่าวถึงพอเป็นสังเขป มีดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 500 เควี ระหว่างท่าตะโก – หนองจอกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ใช้ลูกถ้วยแขวน คลาส 52-3 และ 52-8 ของบริษัท LAPP INSULATOR COMPANY, U.S.A. ติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาการใช้งานแต่อย่างใด

 2. โครงการก่อสร้างสายส่งพลังไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีต้นทาง พระนครใต้ – สุขสวัสดิ์ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท SNCC (CDC), Belglum (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Alcatel Cable Bene S.A. Belglum) จัดหา และวางสาย 69kV 800mm 2 Submarine XLPE Cable จำนวน 2 วงจร โดยวางสายเคเบิ้ลร้อยอยู่ในท่อ ที่เรียกว่า High Density Polyethelene (HDPE) สำหรับการวางสาย ใช้วิธี Injector Jetting Technique ซึ่งวางสายได้รวดเร็วมาก โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติเลย โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

 3. โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย และเกาะพงัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท Alcatel Cable France S.A. จัดหา และวางสายเคเบิ้ล 115KV, 185mm2, 3 core, Submarine Oil-Fillec ในการวางสายเคเบิ้ลดังกล่าว บริษัท Alcatel Cable ใช้เครื่องมือ Submarine Trencher สำหรับ Hard Soil Trenching และ Submarine Jetting Vehicle สำหรับ Soft Soil Jetting โดยฝังสายลึก 1.50 เมตร ใต้ท้องทะเล โครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 และเปิดจ่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2538

 4. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแบบแรงดัน 69kV และ 115kV ของการไฟฟ้านครหลวง และแรงดัน 115kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการของการไฟฟ้าฯ ทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว หลายโครงการ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ แรงสูง ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิเช่น SF6 Gas Insulated Switchgear(GIS) ของบริษัท VA Tech Elin Holce High Voltage B.V., The Netherlands และ Control & Board และ Computerized Substation Control System (CSCS) ของบริษัท Cruickshank & Partners, U.K., ล่อฟ้า ของ บริษัท Joslyn Manufacturing Co., ltd., U.S.A. Vacuum Switch และ Reactor สำหรับ Capacitor bank ของบริษัท Joslyn Hi-Voltage Corp., U.S.A. และบริษัท Haefely Trench, Canada ตามลำดับ
บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด มีความภูมิใจที่มีส่วนในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่มีคุณภาพ ให้แก่การไฟฟ้าฯ ทำให้ระบบส่ง และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ มีความมั่นคง ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ


 
  พิมพ์เอกสาร^ กลับขึ้นไปด้านบน
 


ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11-12 เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. (662) 860-7777 (อัติโนมัติ 20 สาย) โทรสาร (662) 860-7833
เว็บไซด์: www.tvw.co.th, www.thaivirawat.com
อีเมล์ : tvw@tvw.co.th, tvw@thaivirawat.com
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

Designed & Developed by Siam Media Network
Update : 25/04/2008