ประวัติ
  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
  แผนผังองค์กร/หน่วยงาน
  ธุรกิจหลัก
  ลูกค้า
  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
  สมาชิกภาพ
  ปรัชญาการดำเนินการ
  ธุรกิจคือผลิตภัณฑ์คุณภาพ
  ผลงานที่ผ่านมา
     
     
     
 
   ประวัติ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นบริษัทเอกชน ผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และลูกค้าเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าของประเทศ ได้แก่:-

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ผ่านผู้รับเหมา (Contractors) เช่น
  - บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด (ITE)
  - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (ITD)
  - บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด (SUT)
  - บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด (ABB)
  - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO)
  - บริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( Precise )

บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า อันเนื่องจากความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 17 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรี (สาทร-ตากสิน ) ติดสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีวงเวียนใหญ่ (ทางออก 4) ซึ่งเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการเดินทางไปยังสถานีที่ตางๆ


  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
   
 
 • วิสัยทัศน์

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในฐานะของบริษัทผู้นำเราได้ใช้ความมุ่งมั่นอย่าง มากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงในอนาคตเพื่อให้เป็นที่ จดจำในการค้าระหว่างประเทศ

 • นโยบาย

นโยบายของบริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดย จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และในราคา
ที่ลูกค้าคาดหวัง

บริษัทฯ ประกอบไปด้วยวิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานบริหารที่มีคุณภาพ ภายใต้การแนะนำของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งองค์กรของเราถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยส่งมอบสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

   
  ธุรกิจหลัก
   
 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการนำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ให้กับหน่วย งานราชการและเอกชน โดยบริษัทฯ  ได้คัดเลือกเฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายนั้น มีการติดตั้งใช้งานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา และบริหารงานด้านวิศวกรรม และโครงการต่างๆ ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า

บริษัทฯ เป็นตัวแทนผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำ
ด้านการผลิตที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO 9000,
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 เป็นต้น

    ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของผู้ผลิตที่มีคุณภาพและตระหนัก ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมุ่งมั่นตลอดมา

Representative Agents of High Voltage Equipments for
Substations, Transmission system, and Distribution system 
 
 
 
 
 
 
   
  ลูกค้า
   
 

จากการดำเนินงานมากกว่า 50 ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการจัดหารและ
นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่งและจุดเด่น
ในการทำ ธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในประเทศ อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าภูมิภาค และลูกค้าเอกชนต่าง ๆ อีกทั้งความมีชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้กระจายไปสู่โครงการก่อสร้างตางๆ ของบริษัท
เอกชนและอุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือของที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและการทำ
สัญญาของบริษัทฯ กับหน่วยงานราชการซึ่งทำให้บรรลุผลความสำเร็จ

  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
   
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชวงษ์
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสือป่า
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาสุรวงษ์
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
 • ธนาคาร OCBC
 
   
  สมาชิกภาพ
   
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล โดยได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น
   
 
 • สภาหอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
   
  ปรัชญาการดำเนินการ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ  ยังมีการร่วมมือกันกับผู้ผลิตต่างประเทศในการให้บริการหลังการขาย,  คำแนะนำในการติดตั้ง และ การทดสอบใช้งานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยึดถือ และปฏิบัติสืบต่อไป

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอ “สินค้า และบริการที่ดีที่สุด” เป็นสิ่งที่พึงต้องกระทำ เพื่อรักษามาตรฐานไว้ต่อไป และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง โดยบริษัทฯ ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นหัวใจของความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายจ้างงานระยะยาว (Lifetime Employment) ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ดีให้แก่พนักงานด้วย

   
  ธุรกิจคือผลิตภัณฑ์คุณภาพ
   
 

ธุรกิจหลัก คือการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกเฉพาะที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายนั้น มีติดตั้งใช้งานกันแพร่หลายในต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป มีโรงงานใหญ่โต ทันสมัยอยู่ในแนวหน้า มีขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 9000

บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่มี Principals ที่ดี

และตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมุ่งมั่นตลอดมา

   
  ผลงานที่ผ่านมา
   
 

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโครงการที่สำคัญ ๆ ของการไฟฟ้า มีสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งใช้งานอยู่ด้วย

โครงการที่สำคัญ ๆ ที่ใคร่จะขอกล่าวถึงพอเป็นสังเขป มีดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 500 เควี ระหว่างท่าตะโก – หนองจอกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ใช้ลูกถ้วยแขวน คลาส 52-3 และ 52-8 ของบริษัท LAPP INSULATOR COMPANY, U.S.A. ติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาการใช้งานแต่อย่างใด

 2. โครงการก่อสร้างสายส่งพลังไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีต้นทาง พระนครใต้ – สุขสวัสดิ์ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท SNCC (CDC), Belglum (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Alcatel Cable Bene S.A. Belglum) จัดหา และวางสาย 69kV 800mm 2 Submarine XLPE Cable จำนวน 2 วงจร โดยวางสายเคเบิ้ลร้อยอยู่ในท่อ ที่เรียกว่า High Density Polyethelene (HDPE) สำหรับการวางสาย ใช้วิธี Injector Jetting Technique ซึ่งวางสายได้รวดเร็วมาก โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติเลย โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

 3. โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย และเกาะพงัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท Alcatel Cable France S.A. จัดหา และวางสายเคเบิ้ล 115KV, 185mm2, 3 core, Submarine Oil-Fillec ในการวางสายเคเบิ้ลดังกล่าว บริษัท Alcatel Cable ใช้เครื่องมือ Submarine Trencher สำหรับ Hard Soil Trenching และ Submarine Jetting Vehicle สำหรับ Soft Soil Jetting โดยฝังสายลึก 1.50 เมตร ใต้ท้องทะเล โครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 และเปิดจ่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2538

 4. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแบบแรงดัน 69kV และ 115kV ของการไฟฟ้านครหลวง และแรงดัน 115kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการของการไฟฟ้าฯ ทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว หลายโครงการ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ แรงสูง ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิเช่น SF6 Gas Insulated Switchgear(GIS) ของบริษัท VA Tech Elin Holce High Voltage B.V., The Netherlands และ Control & Board และ Computerized Substation Control System (CSCS) ของบริษัท Cruickshank & Partners, U.K., ล่อฟ้า ของ บริษัท Joslyn Manufacturing Co., ltd., U.S.A. Vacuum Switch และ Reactor สำหรับ Capacitor bank ของบริษัท Joslyn Hi-Voltage Corp., U.S.A. และบริษัท Haefely Trench, Canada ตามลำดับ
บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด มีความภูมิใจที่มีส่วนในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่มีคุณภาพ ให้แก่การไฟฟ้าฯ ทำให้ระบบส่ง และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ มีความมั่นคง ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ


 
  พิมพ์เอกสาร^ กลับขึ้นไปด้านบน
 


ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11-12 เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. (662) 860-7777 (อัติโนมัติ 20 สาย) โทรสาร (662) 860-7833
เว็บไซด์: www.tvw.co.th, www.thaivirawat.com
อีเมล์ : tvw@tvw.co.th, tvw@thaivirawat.com
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

Designed & Developed by Siam Media Network
Update : 25/04/2008